شنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۳

استدلالیه مختصر صدر الصدور - صدرالعلمایِ همدانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
استدلالیه مختصر صدر الصدور - صدرالعلمایِ همدانی (متن اسکن شده)

استدلالیه مختصر صدر الصدور - صدرالعلمایِ همدانی (نسخه تایپ شده)

قبل از ورود به آئین بهائی، سید احمد متخلص به صدرالعلمای همدانی بود. لقب صدرالصدور را عبدالبهاء پس از قبول آئین بهائی به سید احمد داد. تنها پس از آن بود که سید احمد از صدر العلمای همدانی به صدرالصدور همدانی معروف شد. یکی از اولین وظایفی که عبدالبهاء به صدرالصدور محوَل کرد نوشتنِ رسالۀ استدلالیه‌ای در اثباتِ حقانیتِ آئینِ بهائی بود.

اطلاعات بیشتر درباره صدر الصدور