سه‌شنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۴

سازمان راه درخشان پرو( کالبد شکافی یک فرقه ارتجاعی) - مارتین کوپل، ترجمه پیروز فقحای دوانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
سازمان راه درخشان پرو( کالبد شکافی یک فرقه ارتجاعی)  - مارتین کوپل، ترجمه پیروز فقحای دوانی  
یا
سازمان راه درخشان پرو( کالبد شکافی یک فرقه ارتجاعی)  - مارتین کوپل، ترجمه پیروز فقحای دوانی 
تهران
سال ۱۳۷۳

درباره پیروز دوانی:
پیروز دوانی روز سوم اردیبهشت سال ۱۳۴۰در شهر تهران به دنیا آمد و به دلیل سنت مبارزاتی که در محیط خانوادگی ‏اش وجود داشت، از دوران کودکی به مسایل اجتماعی پیرامون خود حساس بود. با شروع انقلاب، پیروز ‏با انرژی و انگیزه وصف ناپذیر در سن شانزده سالگی به صفوف انقلابیون پیوست و بسوی اندیشه مارکسیسم - لنینیسم گرایش پیدا نمود. پیروز دوانی اولین بار در شهریور ۱۳۶۱ به خاطر هواداری و فعالیت با سازمان جوانان توده دستگیر و به مدت هفت ماه زندانی شد