چهارشنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۳

کتاب گفتگوی سازمان چریک های فدایی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران سال ۱۳۵۴