شنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۹۳

По поводу еврейско-персидского отрывка из Хотана-К. Залеманъ


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

ایرانیان یهودی ختن
روسیه سال ۱۹۰۴
به زبان روسی و پارسی و جودوپرژن