پنجشنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۴

اخبار الجمال - راجی محمّد کولوی (قرن دوازدهم هجری قمری) / تصحیح و تدوین آذرمیدخت صفوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
اخبار الجمال - راجی محمّد کولوی (قرن دوازدهم هجری قمری) / تصحیح و تدوین آذرمیدخت صفوی 

مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر
چاپ اول
دهلی نو - سال ۱۳۹۳


کتاب «اخبار الجمال» در سال ۱۷۴۰م./۱۱۵۳ هجری در اواخر عهد گورکانیان به رشته تحریر درآمده است و اثر مهمی در زمینه تصوف و تعالیم عرفانی اسلامی در شمال هند به شمار مي‌رود.

در این کتاب درباره چهار سلسله تصوف سخن به میان آمده و توضیحاتی درباره مناصب گوناگون آن دوره همانند قاضی، محتسب، منصب دار، زمین دار، بخشی، علما و همچنین آثار باستانی و خانواده های مهم شهر علیگر آورده شده است.

مؤلف اثر خود را با  ذکر احوال انبیاء مانند آدم ابوالبشر، شیث و فرزندان او آغاز می‌كند و با ذکر احوال هاشم بن عبد مناف، عبدالمطلب بن هاشم، عبدالله بن هاشم ادامه داده با ذکر جمیل پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد (ص) آن اثر را مزین می‌کند.

در ادامه، شرح حال خلفای راشدین، امام حسن (ع) و امام حسین (ع)، اصحاب عشره مبشره و گوشه هایی از زندگی امام زین العابدین (ع) تا امام مهدی (ع)  آورده شده است.

شرحی از سلمان فارسی، اویس قرنی، حسن بصری، امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل و غیره. بخش های دیگری از این کتاب را شکل داده و در پایان درباره صوفیان سلسله قادریه، چشتیه، فردوسیه، سهروردیه و مشایخ سلسله شیخ ابوسعید ابوالخیر مطالبی بیان شده است.