سه‌شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۴

نيمايوشيج: در روياروئی با سنت و مدرنيته (بازخوانی "افسانه" و"مرغ آمين") - جمشيد طاهری‌پور