سه‌شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۴

بر مرکب عشق (پرما واهینی) - ناراینا کاستوری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بر مرکب عشق (پرما واهینی) - ناراینا کاستوری

برای مراقبه بر خداوند، زمان یا مکان ثابتی وجود ندارد. هر وقت و هر جا که ذهن چنین آرزو کند، آن زمان و آنجا، زمان و مکان [مناسب] است.