پنجشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۵

راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی - نیلوفر مهدیان


متن کامل کتاب الکترونیک
راهنمای قربانیان به دادگاه بین‌المللی جنایی - نیلوفر مهدیان 
مترجم: نیلوفر مهدیان
تنظیم کننده و ویراستار: گیسو جهانگیری
حروف چینی و صفحه آرایی: کبیر احمد نشاط
تهیه کننده: بنیاد آرمان‏شهر
ناشر: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
صفحه آرایی مجدد و طرح روی جلد: مرتضی علیزاده
چاپ: مطبعه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
چاپ اول: تابستان ۱۳۸۸
شماره گان: ۳۰۰۰ نسخه