کمیته‌‌های کارخانه و مبارزه برای سرنوشت انقلاب ۱۹۱۷ روسیه - پال فلن لی، آبتین درفش