پنجشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۹۵

مجنون و لیلی - امیر خسرو دهلوی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجنون و لیلی - امیر خسرو دهلوی 
آکادمی علوم اتحاد شوروی
انستیتوی ملل آسیا
اداره انتشارات دانش
مسکو
سال ۱۹۶۴
متن علمی و انتقادی و مقدمه از : طاهر احمد اوغلی محرم اوف