دوشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۹۵

قواعد فارسی - روشن علی انصاری جونپوری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
قواعد فارسی - روشن علی انصاری جونپوری 
چاپ سنگی
کانپور: مطبع محمدی


نسخه حاضر رساله ای در قواعد و ضوابط زبان فارسی تالیف روشن‌علی انصاری متوطن جونپور شامل یک مقدمه و یازده باب و خاتمه، مقدمه: در بیان مفردات حروف تهجی و بعضی قواعد مرکبات و حقیقت مصدر و مشتقات، ابواب یازده گانه در بیان اقسام مصادر و اشتقاق صیغه مضارع و حقیقت لازم و متعدی و امثله آن، خاتمه در بیان اشکال حروف تهجی و خواص و معانی با معانی اسمهای آنها که در هر مقام به چه معنی است و چه فایده دارد و در فرهنگها به چه اسمی نوشته می شود. است. در ضمیمه نیز حروف ابجد با میزان عددی آن آورده شده است.