شنبه، مهر ۰۳، ۱۳۹۵

بادبانهای سرخ (یک داستان و چند حکایت) - آلکساندر گرین


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
بادبانهای سرخ (یک داستان و چند حکایت) - آلکساندر گرین
ترجمه از داغستانی
آرایش: م. دوروخوف
بنگاه نشریات پروگرس
مسکو
سال ۱۹۷۸
اتحاد شوروی