چهارشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۵

تأملاتی درباره‌ی خارج از محدوده - محمد غزنویان


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تأملاتی درباره‌ی خارج از محدوده  - محمد غزنویان 

«تأملاتی درباره‌ی خارج از محدوده» دو کارکرد اصلیِ مرتبط–با–هم را در کلیتِ خود دنبال می‌کند: یکم، نگارنده از طریق بررسی آثار برخی سازمان‌های کمونیستی در حوزه‌ی پژوهش‌های جامعه‌شناسانه و اقتصادی–سیاسیِ وضعیت حاکم بر به–‌حاشیه–رانده‌شدگان و محذوفان و ساکنانِ خارج از محدود‌‌ه‌های شهری، تلاش کرده است تا هم بر اهمیت چنین مطالعاتی در بطن مبارزات رهایی‌بخش و کمونیستی تأکید نماید، و هم درک تقلیل‌گرا و یک‌دست‌ساز مسلط نسبت به تاریخ مبارزات رهایی‌بخش و جنبش کمونیستی در ایران را به چالش بکشد، و در همین راستا، بر وجوه و ابعاد نادیده‌گرفته‌شده و محذوفی از مبارزات تاریخیِ جریانات و نیروهای چپ‌گرا و کمونیست روشنی بیافکند.