جمعه، مهر ۱۶، ۱۳۹۵

داروينيسم وتكامل- زنده ياد دكتر محمود بهزاد
نسخه الكترونيك اين كتاب به مناسبت سالگرد درگذشت استاد دكتر محمود بهزاد ،پدر زيست شناسي نوين ايران به مشتاقان اين علم تقديم مي شود.

یا