شنبه، مهر ۱۰، ۱۳۹۵

فضائل بلخ - شیخ الاسلام ابوبکر عبدالله بن عمر بن محمد بن داود واعظ بلخی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
فضائل بلخ - شیخ الاسلام ابوبکر عبدالله بن عمر بن محمد بن داود واعظ  بلخی
ترجمه به فارسی: محمد بن محمد بن حسین حسینی بلخی
به تصحیح شادروان عبدالحی حبیبی
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران
سال ۱۳۵۰