یکشنبه، دی ۱۹، ۱۳۹۵

پیروزمندان - شرف رشیدوف / جلال خلعت بری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پیروزمندان - شرف رشیدوف / جلال خلعت بری
آرایش کتاب: ل. خایلوف
بنگاه نشریات پروگرس
شعبه تاشکند
سال ۱۹۷۹
چاپ اتحاد شوروی