دوشنبه، دی ۲۰، ۱۳۹۵

شیرینی‌خورانِ سفاهت و سلاخی: دلقک‌های«پایان تاریخ» و ادای«خواندن لولیتا» در بغداد - دکتر سیروس بینا