سه‌شنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۵

زیبایی شناسی علمی ومقوله های هنری - م.اوسیانیکوف ، د.سردنی ، آ.اوگانف ، ن.لی ای زوروف ، آ.پاژنوا، فریدون شایان