شنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۹۵

تاریخی از زبان تازی در میان ایرانیان پس از اسلام (از آغاز فرمانروایی تازیان تا برافتادن خلافت عباسیان) - قاسم تویسرکانی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
تاریخی از زبان تازی در میان ایرانیان پس از اسلام (از آغاز فرمانروایی تازیان تا برافتادن خلافت عباسیان) - قاسم تویسرکانی

تهران - سال ۱۳۵۰
سازمان انتشارات و چاپ دانشگاه تهران