پنجشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۹۶

از میان ریگها و الماسها (گزینه شعر احسان طبری) - بیرنگ کوهدامنی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
از میان ریگها و الماسها (گزینه شعر احسان طبری) - بیرنگ کوهدامنی 
کمیته دولتی طبع و نشر
چاپ اول - سال ۱۳۶۳
کابل- افغانستان