چهارشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۶

وسایل اطلاعات جمعی و مناسبات بین المللی - یوری کاشلف / غلام احمد اقبال / جلال نورانی / فتاح روشنگر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
وسایل اطلاعات جمعی و مناسبات بین المللی - یوری کاشلف / غلام احمد اقبال / جلال نورانی / فتاح روشنگر
یا
دانلود از تلگرام
سلسله نشرات اتحادیه ژورنالیستان 
کابل - مطبعه دولتی
سال ۱۳۶۶