پنجشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۹۵

مجنون و لیلی - عبدی بیگ شیرازی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
مجنون و لیلی - عبدی بیگ شیرازی  
به تصحیح: ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف
اداره انتشارات دانش
مسکو
سال ۱۹۶۷