جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۶

ببرزاده (افسانه های ملل شوروی) - ا. واسیلفسکایا / م. کاکایی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
ببرزاده (افسانه های ملل شوروی) - ا. واسیلفسکایا 
یا
دانلود از تلگرام

ترجمه: م. کاکایی
نقاشی: خایکین
بنگاه نشریات پروگرس
مسکو- سال ۱۹۷۵
چاپ اتحاد شوروی