یکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۶

هرات باستان (نشریه) - شماره اول سال ششم


دانلود رایگان متن کامل
هرات باستان (نشریه) - شماره اول سال ششم  
یا
دانلود از تلگرام 

شماره مسلسل ۲۱
آكادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان
رياست باستانشناسی و كوشانی
آمريت پروژه بين المللی هرات
جدی - حوت ۱۳۶۳