دوشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۶

پیک سعادت نسوان (مجله) - بنفشه مسعودی / ناصر مهاجر


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پیک سعادت نسوان (مجله) - بنفشه مسعودی / ناصر مهاجر 
یا
دانلود از تلگرام  
نشر نقطه
سال ۱۳۹۰
کلن - آلمان
پیک سعادت نسوان نشریه‌ای برای زنان و نخستین نشریه با گرایش چپ در ایران بود.
این نشریه در سال ۱۳۰۶ توسط جمعیت پیک سعادت نسوان به صاحب امتیازی روشنک نوعدوست در رشت منتشر می‌شد و در سایر شهرهای ایران نیز خواننده داشت. مقاله‌های آن اجتماعی، ادبی و دربارهٔ حقوق زنان بود.