چهارشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۶

فیلم تاریخی مصاحبه با دکتر مصدق و آیت الله کاشانیدهقانان دهکده‌یی در ایران؛ مصدق نخست‌وزیر در بستر کنار پسرِ پزشک و نوه‌اش؛ مصاحبه فارسی با آیت‌الله کاشانی. ۱۹۵۲م