برفراز موج نوین کمونیسم - زنده یاد دکتر امیر حسن پور


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
برفراز موج نوین کمونیسم - زنده یاد دکتر امیر حسن پور
انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست -لنینیست - مائوئیست)
چاپ اول
سال ۱۳۹۶
رم - ایتالیا