آخرین دفاع خسرو روزبه در دادگاه تجدید نظر نظامی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
آخرین دفاع خسرو روزبه در دادگاه تجدید نظر نظامی 
به ضمیمه: مقدمه دفاع خسرو روزبه در دادگاه بدوی نظامی
انتشارات حزب توده ایران
سال ۱۳۵۸
برگرفته از: کتابخانه کوچک سوسیالیسم