فیلم عروسکی "افسانه های کهنِ چِک"


فیلم عروسکی "افسانه های کهنِ چِک" (1953)

افسانه های کهن چک / بر اساس مجموعه افسانه ها
اثر: آلوئیس ییراسک
اقتباسی از: یرژی ترنکا

ترجمه و زیرنویس: یاغش کاظمی و نیما فرزادفر