گلستان ارم - عباسقلی آقا باکیخانوف


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
گلستان ارم - عباسقلی آقا باکیخانوف 
از تلگرام

فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان
انستیتوی تاریخ
به سعی و اهتمام: عبدالکریم علی‌زاده، محمد آقا سلطانوف، محمد آذرلی، اژدرعلی اصغرزاده، فاضل بابایف
چاپ اول: ۱۹۷۰
ادارۀ انتشارات علم، باکو
چاپ اتحاد شوروی