۳۰ خرداد به روایت سازمان مجاهدین خلق ایران


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک

۳۰ خرداد، پاسخ به ضرورت تاریخ

۳۰ خرداد به روایت شاهدان

با توجه به ساخته شدن سه فیلم دربارۀ سازمان مجاهدین خلق توسط جمهوری اسلامی در سال گذشته که مهم‌ترین‌شان "ماجرای نیمروز" به وقایع تابستان شصت می‌پردازد، کتاب‌های "۳۰ خرداد، پاسخ به ضرورت تاریخ" و "۳۰ خرداد به روایت شاهدان" را با این هدف بازپخش می‌کنیم که روایت طرف مقابل از این وقایع خونبار و مهم تاریخ معاصر کشورمان نیز شنیده شود.

یا دانلود از تلگرام