شالوده‌شکنی و تئوری اجتماعی (پیشگفتاری فشرده برنظریه‌ی ارنستو لاکلاو و شانتال موف) - کورش عزیزی، پیمان وهاب‌زاده


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
شالوده‌شکنی و تئوری اجتماعی (پیشگفتاری فشرده برنظریه‌ی ارنستو لاکلاو و شانتال موف) - کورش عزیزی، پیمان وهاب‌زاده 

دفتر شناخت: شماره ۳؛ تابستان ۱۳۷۵
بازنشر الکترونیکی: کتابخانه کوچک سوسیالیسم