پیک دوستی (دفتر شعر) - دستگیر پنجشیری


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
پیک دوستی (دفتر شعر) -  دستگیر پنجشیری  

اتحادیه نویسندگان جمهوری دموکراتیک افغانستان
کابل - مطبعه دولتی
سال ۱۳۶۳