جوهر فرد - عبدی بیگ شیرازی


دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
جوهر فرد - عبدی بیگ شیرازی 
آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان
انستیتوی ملل خاور نزدیک و میانه
به کوشش: ابوالفضل هاشم اوغلی رحیموف
اداره انتشارات دانش
شعبه ادبیات خاور
مسکو - سال ۱۹۷۹

یا
دانلود از تلگرام