دوشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۷

زنده گی امیر دوست محمد خان - جلد اول - موهن لال (کشمیری) / سید خلیل الله هاشمیان

زنده گی امیر دوست محمد خان
زنده گی امیر دوست محمد خان

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
زنده گی امیر دوست محمد خان - جلد اول - موهن لال (کشمیری) / سید خلیل الله هاشمیان 

 امیر دوست‌محمدخان، اولین امیر افغانستان از خاندان بارکزی (۱۲۴۲ – ۱۲۵۵ ه‍. ق.) که سلسلهٔ ابدالی یا درانی را برانداخت.
یکی از نتایج رقابت و جنگ‌های متعدد سـدوزائی و بارکزائی این شـد که هرات به صورت یک منطقهٔ مجزی مدتی در دسـت شـهزادگان و رؤسـای ضعیف‌النفس و بی سـجیهٔ سـدوزائی و الکوزائی بماند و ضعف و حفظ جان و منافع ایشـان را گاه گاه به قبول منت قاجاری‌ها وادار سـازد.
در پایان این غوغا در حالیکه باریکی موضوع جنبه آفاقی پیدا کرده بود، سـردار سـلطان احمد خان حکومتی در هرات قایم کرد و روزهای اخیر حیات و سـلطنت امیر دوسـت محمد خان حتا آخرین سـال حیات سـلطنت او برای حل هرات در پیرامون شـهر تاریخی گذشـت و فتح هرات آخرین کامیابی بود که پادشـاه سـالخورده در بسـتر مریضی جشـن شـادمانی آنرا گرفته و با روح آرام دو هفته بعد وفات کرد.
خبرنامه کتاب های رایگان پارسی persianbooks

عبدالبهاء در انجمن عالم به کوشش: آیدا حق طلب

عبدالبهاء در انجمن عالم به کوشش: آیدا حق طلب دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک عبدالبهاء در انجمن عالم به کوشش: آیدا حق طلب ناشر: بن...