شنبه، مرداد ۰۹، ۱۴۰۰

بردار کردن عاطفه - مهرداد مهرپور محمدی


بردار کردن عاطفه - مهرداد مهرپور محمدی
بردار کردن عاطفه - مهرداد مهرپور محمدی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
چاپ اول
نشر تبرستان
سال ۱۳۹۰
 
 
یا
 
در ميان اعدام ھای گزارش شده افراد غير سياسی در حکومت جمھوری اسلامی، اعدام عاطفه سھاله (مشھور به رجبی) در ٢۵ مرداد ١٣٨٣ (زمان رياست جمھوری سيد محمد خاتمی)، در شھر نکا در استان مازندران، از جمله مواردی بود که توجه زيادی را به خود جلب نمود. 
عاطفه به ھنگام اعدام در سنين نوجوانی ( ١۶ سالگی) بود و زندگی پر درد و رنجی را تجربه نموده بود. او دچار اختلالات روانی بود و به علت فروپاشی خانواده و بی پناھی، مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که از جمله سوءاستفاده کنندگان، افسران نيروی انتظامی و قاضی صادرکننده حکم اعدام وی بودند و ھمين افراد برای عدم انعکاس اعمال پليد خود، برای عاطفه پرونده سازی نمودند و در مدتی بسيار کوتاه، بدون رعايت حقوق انسانی – و حتی قانونی- عاطفه، حکم اعدامش را صادر نمودند و آن را به تاييد ديوان عالی حکومت ملايان نيز رساندند. 
قاضی خود طناب دار را بر گردن عاطفه انداخت تا نمايش خشونت و ارعاب تکميل گردد اما اين ھم پايان کار نبود و عوامل حکومتی، شبانه جسد عاطفه را دزديدند تا بيانگر اين امر باشد که در حکومت ملايان، زندگان و مردگان، ھيچ کدام در امنيت نيستند.

ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» - نوروز ۱۳۴۷

ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» - نوروز ۱۳۴۷ ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» صاحب امتیاز و مدیر: منوچهر نوازش ن...