جمعه، شهریور ۲۶، ۱۴۰۰

ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» - نوروز ۱۳۴۷


ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» - نوروز ۱۳۴۷
ویژه نامه «هنر و فلسفه» روزنامه «شمال ایران» - نوروز ۱۳۴۷


ویژه نامه «هنر و فلسفه»
روزنامه «شمال ایران»
صاحب امتیاز و مدیر: منوچهر نوازش
نوروز ۱۳۴۷
با آثاری از:
نیما یوشیج
نادر ابراهیمی
سعید سلطانپور
گارسیا لورکا
فریبرز مجیدی
مریم زندی
اسماعیل خویی
نصرت الله علیمی


ویژه نامه «هنر و فلسفه»
روزنامه «شمال ایران»
صاحب امتیاز و مدیر: منوچهر نوازش
نوروز ۱۳۴۷
با آثاری از:
نیما یوشیج
نادر ابراهیمی
سعید سلطانپور
گارسیا لورکا
فریبرز مجیدی
مریم زندی
اسماعیل خویی
نصرت الله علیمی

یا

دیوان محسن تتوی

دیوان محسن تتوی تصنیف: محمد محسن تتوی به تصحیح، ترتیب و مقدمه: محمد حبیب الله رشدی حیدر آباد سند سال ۱۹۶۳ دانلود رایگان متن کامل کتاب ال...