دوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۴۰۱

هفت پیکر - نظامی گنجوی


هفت پیکر - نظامی گنجوی
هفت پیکر - نظامی گنجوی

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک
هفت پیکر 
نظامی گنجوی
متن علمی و انتقادی از طاهر احمد اوغلی محرم اوف 
اداره انتشارات دانش
شعبه ادبیات خاور 
فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان 
مسکو سال ۱۹۸۷  


متن علمی و انتقادی از طاهر احمد اوغلی محرم اوف 
اداره انتشارات دانش
شعبه ادبیات خاور 
فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان 
مسکو سال ۱۹۸۷  

یا

اشک خدایان (داستان)- مهرداد امیر رحیمی

اشک خدایان (داستان)- مهرداد امیر رحیمی دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک اشک خدایان (داستان) مهرداد امیر رحیمی