پنجشنبه، بهمن ۲۰، ۱۴۰۱

شعرِ امروزِ ایران و مسائلِ آن - گفت‌وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری


شعرِ امروزِ ایران و مسائلِ آن گفت‌وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری
شعرِ امروزِ ایران و مسائلِ آن
گفت‌وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری

شعرِ امروزِ ایران و مسائلِ آن
گفت‌وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری
و چندپِی‌افزوده‌(مشاعرۀ دو شاعر و چند مقالۀ نظری به خامۀ طبری...)
گردآورندگان:  اُمید سحر، هاتف رحمانی، بهروز مطلّب‌زاده
ویرایش: اُمید
ویراستِ نخست: بهمن ۱۴۰۱
در گرامی‌داشتِ خجسته زادروزِ طبری (۱۹ بهمن) و کسرایی (۵ اسفند)
 
شعرِ امروزِ ایران و مسائلِ آن
گفت‌وگوی سیاوش کسرایی و احسان طبری
و چندپِی‌افزوده‌(مشاعرۀ دو شاعر و چند مقالۀ نظری به خامۀ طبری...)
گردآورندگان:  اُمید سحر، هاتف رحمانی، بهروز مطلّب‌زاده
ویرایش: اُمید
ویراستِ نخست: بهمن ۱۴۰۱
در گرامی‌داشتِ خجسته زادروزِ طبری (۱۹ بهمن) و کسرایی (۵ اسفند)
 
یا

ماتریالسم دیالکتیک برای نوجوانان - محمدرضا قربانی

ماتریالسم دیالکتیک برای نوجوانان - محمدرضا قربانی دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک ماتریالسم دیالکتیک برای نوجوانان - محمدرضا ق...