جمعه، شهریور ۱۱، ۱۳۹۰

فیلسوفان - شورش یوسفی


از آنجايي که دسترسي به منابع اصلي فلاسفه دشوار مي باشد ، پس بر آن شدم تا بر حسب کتاب هايي که در اختيار داشتم ، بسياری از گفته های بنيادی آنان را گردآوری نمايم و در اختيار همه قرار دهم . اين کتاب اولين ويرايش از اولين بخش کتاب نسبتاً جامعي است که مي خواهم به دوستداران شناخت تقديم کنم . کامل نيست اما در دفعات بعد ، موازی با ارائه ی بخش هاي جديد ديگر ، خواهم کوشيد تا ويرايش های کاملتر و جامعتری از بخش های قبلي ارائه نمايم
اميدوارم توانسته باشم از رنج های روحتان کمی کاسته باشم
شورش يوسفي - مهاباد - ۱۳۹۰  • فیلسوفان - شورش یوسفی