سه‌شنبه، آبان ۱۷، ۱۳۹۰

هفدهمین گاهنامه «مجله هفته»هفدهمین گاهنامه «مجله هفته» با مطالب زیر منتشر شد:

سرمایه انحصاری
بیگانگی
نقش‌آفرینی زنان ایرانی ارمنی در انقلاب مشروطه
یک متفکر خطرناکم!
سرگذشت ناجیان و انحلال طلبان
«انقلابات» سبز، آبی و سپید و سناریوی نظام پادشاهی
زنده باد دیکتاتوری پرولتاریا ( سابقه کمونیسم ستیزی در دوران امپریالیسم )
فروپاشی آرمانشهر لیبرال- دموکراسی
لذت از ملیّت
کوتوله موسوم به ماتریالیسم – نکاتی درباره ژیژک و مسیحیت
انقلاب و حزب از دیدگاه گرامشی – یک کاربست مدرن
دولت و مبارزه طبقاتى در ایران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسلامی
اسرائیل، نسخۀ مشابه آپارتاید
ازساده دلی های نخستین رئیس جمهور ایران
خوان گسترده خصوصی سازی حمل و نقل عمومی در شهرها و رانندگانی که قسط آن را می دهند
نقدی بر «دیالک تیک روشنگری» مکتب فرانکفورت
سه قلوهای نولیبرالی – پیشینه و مکانیزم نهادهای مالی جهانی
امپریالیسم و «جنگ اینترنتی»
تراژدی یونانی یا بن بست جهانی کردن
رهائی زنان در کنار کارگران
از بحران جهانی تا حاکمیت جهانی
امپریالیسم در دوره رقابت دو سیستم
لینک کمکی برای دانلود