یکشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۹۰

داستان دختر بیزانس - نظامی گنجوی ، سال چاپ 1985، باکو، جمهوری سوسیالیستی آذربایجان

توضیح:

این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب  در اختیار خبرنامه قرار گرفته است.