دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۰

مگس ها - ماریانو آسوئلا ، وازریک درساهاکیان


توضیح:

این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب (وبا ذکر این نکته که با اجازه پدیدآورنده آن به شکل الکترونیکی ارائه شده) در اختیار خبرنامه قرار گرفته است.

یادداشت مترجم

نخستین بار با داستان ارباب ها(به ترجمۀ سروش حبیبی) بود که با نامدارترین داستان نویس مکزیک، ماریانو آسوئلا، آشنا شدیم؛ و مگس ها دومین داستانی است که از این نویسنده به فارسی درمی آید.
در ابتدای کتاب ارباب ها، با استفاده از مقدمۀ مترجم انگلیسی این دو داستان، شرح کوتاهی دربارۀ انقلاب مکزیک آمده بود که مفید اما بسیار
مختصر بود. از آنجا که این دو داستان همچون قطعه های کوچکی از یک رویداد عظیم اجتماعی ارائه شده اند و سابقۀ تاریخی آنها برای بیشتر کتابخوان های ما روشن نیست؛ مترجم حاضر مناسب دید که متن گسترده تری دربارۀ تاریخ مکزیک، با تاکید بر رویدادهای سدۀ نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به این داستان بیفزاید تا خوانندگان هر چه بیشتر با زمینه و شخصیت های تاریخی و سابقۀ سیاسی آنان آشنا شوند. این تاکید، به ویژه، برای کسانی که می خواهند ابتدا به ساکن مگس ها را بخوانند مفید      تواند بود، گرچه احتمالاً نسبت به حجم داستان زیاده بنماید.
مقدمه ای نیز که برای آشنایی با نویسنده افزوده شده است در خدمت هدف مشابهی است. آسوئلا، پزشکی است که به دامان انقلاب مکزیک می افتد و از آنجا که پیشینۀ نویسندگی دارد، تحت تاثیر رویدادهای بزرگ میهنش، داستان هایی می نویسد. فلک زده ها(1915)، ارباب ها(1917) و مگس ها(1918) از شمار برجسته ترین آثار اوست که در بحبوحۀ انقلاب نوشته و چاپ شدند. این داستان ها در آن دهۀ پرآشوب انقلاب، نیازی به چنین مقدمۀ نسبتاً گسترده ای نداشتند، ولی حالا که بیش از شصت سال از چاپ آنها می گذرد، و با توجه به اینکه کتابی اساسی در زمینۀ انقلاب مکزیک تاکنون به فارسی منتشر نشده است، مطالعۀ این مقدمه برای فهم بهتر داستان های مربوط به آن دروه، ضروری است.
تهران، آبان 1361