یکشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۹۰

زاپاتا: ایدئولوژی یک دهقان انقلابی - رابرت پ. میلن ، وازریک درساهاکیان


توضیح:

این کتاب توسط آقای امیر عزتی مدیر محترم باشگاه کتاب (وبا ذکر این نکته که با اجازه پدیدآورنده آن به شکل الکترونیکی ارائه شده) در اختیار خبرنامه قرار گرفته است.


این کتاب از روی چاپ اول نسخۀ انگلیسی آن  ترجمه و برای اولین و آخرین بار در بهار 1361 در 5000 نسخه  منتشر شده و اینک نایاب است.

قابل ذکر است که نسخه انگلیسی کتاب در سال 1995 بازنگری و تجدید چاپ شده و یکی از منابع معتبر درباره امیلیانو زاپاتا و نهضت زاپاتیست هاست.

* * * * * *

امیلیانو زاپاتا (1879-1919) نماد انقلاب 1910 مکزیک است. او "طرح آیالا" را در 1911 برای اصلاحات ارضی      اعلام کرد و بخاطر اصول آن صبورانه و عزمی راسخ جنگید. زاپاتیست ها به جز این، برنامه منسجمی نیز برای
اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور طرح ریختند که دارای سمت گیری مشخص ایدئولوژیکی بود.

سال 1910 مکزیک در حاکمیت بزرگ مالکان قرار داشت و دهقانان مقروض به ارباب، بر روی اراضی کار می کردند. حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، در کنترل الیگارشی مرکب از اربابان، افسران ارتش، ساخت های سیاسی و دینی، و بازرگانان بود و همه اینها نیز به تعداد اندکی از سرمایه داران خارجی وابسته بودند. اما اکثریت قاطع مردم، دهقانانی بودند که به واسطۀ بدهی های خود به زمین اربابی وابسته شده بودند.

زاپاتا در سپتامبر 1909  به ریاست کمیتۀ دفاع روستای خود برگزیده شد و برای دفاع از حقوق آن، روستائیان را به اشغال و تقسیم اراضی اربابی تشویق کرد. تا اینکه به روی کار آمدن "ماده رو" و آغاز انقلاب مسلحانه به رهبری "مردان انقلابی جنوب" رسید و به مقابله با ارتش فدرال برخاست . این نبرد مسلحانه تا 1919 طول کشید و دست آخر با توطئه ناجوانمردانه قتل زاپاتا، عده ای از هوادارنش پراکنده شدند و رژیم "اوبره گن" نیز در1920با دادن وعدۀ اصلاحات ارضی راستین با بازماندگان زاپاتیست ها صلح کرد.

هدف کتاب حاضر، ارزیابی مسئله ارضی و جنبه های گسترده تر جنبش زاپاتا و روشن ساختن نقش زاپاتیست ها در انقلاب مکزیک است. رابرت میلن پژوهشگر جوان آمریکایی با مطالعه منابع دست اول کوشیده است در این کتاب روشنگرانه، ماهیت ایدئولوژی جنبش زاپاتا را مشخص سازد.