شنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۰

ماهنامه ادبی مایا - شماره اول


مصاحبه
تاریخ به راه راست برود
گفتگویی به طعم غزل
قایق شناور
اشعار آنتولوژی ذن چینی
واژه شناسی
های كو
گذرگاه اندیشه
واكاوی فلسفه و ادبیات
به همراه اشعاری از : مسعود احمدی ـ علیرضا بهنام ـ عفت كیمیایی ـ روجا چمنكار و ...