دوشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۰

مراثی و اشعار دیگر - ایژی اورتن ، محسن عمادی ، لوسیا پاپروچکووا


از مقدمه کتاب:
"این که در سرزمین ما، چهره هایی چنین کلیدی از شعر جهان، نه ترجمه می شوند و نه خوانده می شوند،نکته ی شگفتی نیست. نخست این که ذهن ما مدت هاست با شعرهای عمیق و جدی رابطه ای ندارد. تنها به دنبال تنقلات است که خوشبختانه هم انواع وطنی آن موجود است و هم انواع جهانی آن در مقیاس وسیع. وانگهی، مگر شاعرانی چون والت ویتمن یا ریلکه که کم و بیش شناخته شده اند، تاثیری برجامعه ی شاعران و شعرخوانان ایرانی نهاده اند که حالا بخواهیم به دنبال سهم از دست رفته ی امثال هربرت و هولان و اورتن باشیم؟ نه! غالب شعرخوان های ما، به دنبال مضمون می گردند، به دنبال چند جمله ی قصار که بتوانند نقل مجلس اش کنند و یا چسناله هایی که بشود در نامه های عاشقانه آورد و اگرخیلی هم
روشنفکرمآب باشند، بتوانند آن شعر کذایی را به دم دریدا و دلوز و بارت بدبخت گره بزنند واعتباری نمادین کسب کنند. حساب سیاسی بازها هم که پیشاپیش جداست و پیه مهارتشان در جعل واقعیت و کرنای تاریخ سازی به تن شعر فارسی بارها خورده است، چه برسد به شعر جهان که بیچاره دربلاد غریب است و سخت بی دفاع."