دوشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۰

کتاب خیانت (شعرهای شور وشکست) - هالینا پوشویاتوسکا و ... ، محسن عمادی

امپراطوری جهانی‌سازی، ولنتاین را در ایرانِ امروز میان مردم طبقه‌ی متوسط به بالا مرسوم کرده‌است. در این رسم که فی‌المثل در ستایش عشق‌است، امپراطوری، کالای خود را به یاری عاشق و معشوق می‌فروشد. در مقاله‌ی «زبان خودکشی» در تحلیل ریاضیاتی گرامر عشق در سوانح غزالی به این نتیجه رسیدم که در اندیشه‌ی ایرانی از دیرباز، عشق یک امر سیاسی است و نه بیش. مفهومی در خدمت امپراطوری. سهروردی در توصیف وحدت می‌گوید که در آغاز معشوق، «او»ست، در ادامه «تو»، پس از آن به «من» بدل می‌شود و در نهایت در اوج کمال همه‌ی ضمایر محو می‌شوند. در این مراحل استعلایی، عشق به مثابه‌ی روایتی که هویت‌های روایی عاشق را شکل می‌دهد و ظاهر می‌کند، در نهایت با فنای سوژه به مقصود می‌رسد. سوانح غزالی وجوه سیاسی روایت یا بازی عشق را افشا می‌کند.