جمعه، بهمن ۲۱، ۱۳۹۰

رمز وراز (بررسی تحلیلی کتاب مستطاب ایقان) - دکتر کریستوفر باک ، مهندس خسرو دهقانی


حضرت بهاءالله (۱۸۹۲-۱۸۱۷)، مؤسّس آسمانی آیین بهائی، آثار بسیاری از خود بر جای گذاشته‌اند، که به جرأت می‌توان گفت (از میان آنها) کتاب مستطاب ایقان (۱۸۶۲) شاهکار آن حضرت محسوب می شود. جناب کریستوفر باک (Christopher Buck) در کتاب مستدل خود، که به منزلهء نخستین بررسی آکادمیکی است که تماما به یکی از آثار برجستهء بهائی اختصاص یافته، درک و فهم ما را از شأن نزول، فنون ادبی و اهداف تفسیری کتاب ایقان افزایش و گسترش می‌دهد.

دانلود متن کامل کتاب الکترونیک
رمز وراز (بررسی تحلیلی کتاب مستطاب ایقان) - دکتر کریستوفر باک ، مهندس خسرو دهقانی