شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۹۰

کاهش عوامل مخرب کوتاه مدت آب و هوایی از طریق تغییر رژیم غذایی - بنیاد حفاظت جهانی WPF ،کانون انسان پاک، زمین پاک


بحث در خصوص تنظیم محدوده ای برای افزایش دمای متوسط جهانی تا 2 C° به طور مداوم انجام می گیرد. کشورهایی که بیش از همه نسبت به تغییرات آب و هوایی آسیب پذیرند، شامل بخش اعظمی از آفریقا، جزایر کم ارتفاع و جزایری که برای آبیاری و تامین آب آشامیدنی وابسته به یخچال های طبیعی (که اکنون با سرعت در حال آب شدن هستند) می باشند، که خواستار توافق برای تغییر آب و هوایی بوده اند، تا افزایش دما را به کمتر از C°1.5 و یا حتی C°1 محدود نمایند تا از
مردم کشور خود و معیشت شان و نیز امنیت غذایی محافظت نمایند. از سویی دیگر، دانشمندان بزرگ پژوهشگر در زمینه آب و هوا، ادعا می کنند که چنین محدودیت دمایی پایینی از نظر تکنیکی امکان پذیر نیست، زیرا مستلزم اقتصادی بودن فناوری انتشارات منفی قابل دوام می باشد که در حال حاضر چنین تکنیکی وجود ندارد که دی اکسید کربن (CO2) را از هوا استخراج نماید.