پنجشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۹۰

امرداد نامه - شماره سی و دوم اسفندگان 1390


شماره سی و دوم امرداد نامه با مطالب زیر منتشر شد:
وضعیت زن میان سکاها و سرمت ها - یزدان صفایی
نمادها در رقص سماع - آرش نورآقایی
بررسی نماد گاو در میانرودان و ایران - سورنا فیروزی
فرهنگ سرگیر شاهنامه - ا.ح. اکبری شالچی
شیرزنان ایرانی در آینه تاریخ - کاوه فرخ ، حسام الدین شافعیان